ДФ „Земеделие“ изплати над 22,8 млн. лева на 81 бенефициера по ПРСР 2014-2022 само за седмица

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за
плащане над 22,8 млн. лв. (22 845 912 лв.) по Програма за развитие на селските райони
(ПРСР 2014-2020 г.). За периода от 30.11.2023 г. до 06.12.2023 г. подпомагане
получиха 81 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:
– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 9 316
695.07 лв. по 37 проекта;
– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 144 958.68 лв. по 6 проект;
– по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ са наредени 7 784 026.29 лв. по 10 проекта;
– по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени
към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни
климатични явления и катастрофични събития“ са наредени 1 266 753.74 лв. по 3
проекта;
– по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – са
наредени 442 122.22 лв. по 2 проекта;
– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 287
457.10 лв. по 6 проекта;
– по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" – са
наредени 216 016.46 лв. по един проект;
– по подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития" са наредени 338 159.52 лв. по един
проект;
– по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" – са
наредени 195 580.00 лв. по един проект;
– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие“ са наредени 775 426.68 лв. по 9 проекта;
– по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено
от общностите местно развитие“ са изплатени 78 716.54 лв. по 5 проекта.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: