Районните съдилища в Гоце Делчев и Разлог отчетоха дейността си за 2023-та година

На 20.02.2024 г., в присъствието на председателя на Окръжен съд Благоевград, Районен съд Гоце Делчев отчете дейността си за 2023 г. Отчетният доклад бе представен от Административния ръководител на Районен съд Гоце Делчев – съдия Стоян Хаджиев, който благодари на съдиите и служителите за положения труд и проявения професионализъм през годината. От своя страна съдия Узунов поздрави колектива на Районния съд в Гоце Делчев за постигнатите много добри резултати по всички показатели за дейността на съда през 2023 г.
За отчетната 2023 година в Районен съд Гоце Делчев се наблюдава ръст на новообразуваните дела – 1771 броя, спрямо общо постъпили 1 696 броя през 2022-ра година. За периода са разглеждани всичко 2 413 дела. Относителният дял на несвършените дела от предходен период за 2023 год. може да се определи като сравнително нисък спрямо разглежданите дела. Това се дължи предимно на добрата работа на съдийския състав и на второ място на вида на разглежданите дела.
През 2023 година в Районен съд – Гоце Делчев са свършени /решени и прекратени/ общо 1760 дела, от които 510 наказателни и 1 250 граждански дела. Относителният дял на общо свършените дела през отчетната година спрямо разглежданите е 72,94 %, а на останалите несвършени е 27,06 %. Като изключително висок е броят на свършените в тримесечен срок дела – 1 381 броя или 78,47 %, и над този срок 379 броя дела – 21,53 %. Относителният дял на свършените дела към общо разглежданите е с 0,25 пункта по-висок през отчетната 2023 г. спрямо предходната 2022 г. Данните показват и увеличение на натовареността на съдиите спрямо 2022-ра /за общо разглеждани дела – 36,85 , а за общо свършени – 26,88/.
Броят на съдените лица за отчетната година е 148. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2023-та са 97. Непълнолетните осъдени лица – 1. Оправданите лица са 1. Брой наказани лица със споразумения по чл.381-384 от НК – 61. Най – честата причина за постановяване на оправдателни присъди е липсата на доказателства, обосноваващи извършването на деянието от подсъдимия. Издадените свидетелства за съдимост през 2023 г. са 2 415 бр., а издадените справки за съдимост са 781 броя или общо 3 196 броя.
На 23.02.2024 г., председателят на Разложкия районен съд съдия Велина Полежанова представи Отчетния доклад за дейността на институцията през 2023 г. Официален гост на събитието бе председателят на Окръжния съд в Благоевград съдия Петър Узунов, който поздрави магистратите и служителите за постигнатите резултати през 2023-та година.
В хода на изложението се представиха данни, от които стана ясно, че през отчетния период броят на постъпилите дела е 2095 – от тях 1376 са граждански, а 719 наказателни. Броят на делата за разглеждане в съда е 3160, което е със 150 дела повече от 2022-ра година.
Общият брой на свършените дела за 2023 г. е 2142, като 1536 от тях са свършените дела в 3-месечен срок.
За отчетната 2023 г. действителната месечна натовареност по щат на магистратите от Районния съд в Разлог по отношение на делата за разглеждане е 67,96 броя, а действителната натовареност на база свършени дела е 46,06 броя дела месечно.
Наред с предоставените данни за резултатите, касаещи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високото качество на постановените от съда актове.
От общо 284 обжалвани дела в 186 случая съдебните актове на Районния съд в Разлог са изцяло потвърдени.
Обобщените данни дават основание да се отбележи, че магистратите и съдебните служители от Районния съд в Разлог са положили всички усилия за запазване на постигнатото през предходните години ниво на качествено, бързо и достъпно правораздаване.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: