Районен съд – Благоевград представи годишния отчет за 2023 г.

На 27.02.2023 г., в Районен съд–Благоевград, се проведе общо събрание на съдии и съдебни служители, на което бе отчетен Годишният доклад за дейността на съда за изминалата 2023-та година.
Гости на събранието бяха председателят на Окръжен съд – Благоевград – съдия Петър Узунов, председателят на Административен съд–Благоевград – съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, председателят на Адвокатска колегия-Благоевград – адвокат Мария Георгиева и заместник-административният ръководител на Районна прокуратура-Благоевград – прокурор Елица Калпачка.
И. Ф. Председател на Районен съд – Благоевград – съдия Калинка Иванова, представи годишния отчетен доклад за дейността на съда, като от статистически данни се констатира следното:
През 2023 година в Районен съд – Благоевград са постъпили 4880 броя дела, от които 2932 броя граждански и 1948 броя наказателни дела. Заедно с висящите към края на предходния отчетен период 1119 дела, през изминалата година са стояли за разглеждане 5999 дела, а от тях са приключени 5015 броя.
Средната месечна натовареност на съда по щат за 2023 година е била 41,66 дела на съдия спрямо делата за разглеждане и 34,83 броя дела спрямо свършените дела. Действителната средна месечна натовареност за Районен съд – Благоевград на един съдия през 2023 година е 49,17 спрямо делата за разглеждане и 41,11 спрямо свършените дела.
От всички свършени 5015 броя дела през 2023 година в Районен съд – Благоевград, в тримесечен срок са приключени 3841 дела или 77 % от всички приключени дела, което е добър атестат за работата на съда.
Данните показват, че съдиите, които са работили през цялата 2023 година, имат формиран индекс на натовареност над 110 и попадат в интервала на високонатоварените, а съдиите Димитър Беровски, Екатерина Николова и Калинка Иванова имат формиран индекс на натовареност над 180, и попадат в интервала на свръхнатоварените съдии.
През 2023 година 238 броя съдийски акта по граждански дела са преминали въззивен или касационен контрол, което е с 43 акта по-малко в сравнение в 2022 година и с 45 акта повече от 2021 година. От всички проверени 238 броя дела, са потвърдени 132 броя /55%/, отменени са 57 броя /24%/ и 49 от делата са потвърдени в една част и отменени в друга част /21%/.
Обжалваните актове по наказателни дела са 421 броя, а са върнати проверени 369 съдебни акта. От тях потвърдени са 271 – 73%, изменени са 18 броя – 5% и са отменени 80 броя – 22%.
Предадени на съд през отчетната година в Районен съд – Благоевград са били общо 409 лица, всичко осъдените са 360, в това число трима непълнолетни. Оправданите през годината лица са 19.
За отчетния период са извършени 7711 броя вписвания. Образувани са 3998 броя нотариални дела и 3664 броя канцеларски дела.
През отчетната 2023-та година в Съдебно-изпълнителната служба /СИС/ са образувани 289 броя изпълнителни дела, при 302 през 2022 г. и 296 през 2021 година. Налице е намаление на новите дела с 13 по-малко от 2022 г. и със 7 по-малко от 2021 г.
От „Бюро съдимост“ при Районен съд-Благоевград през 2023 –та са издадени 4955 броя свидетелства за съдимост и 2684 броя справки за съдимост.
В заключителните си думи след представянето на отчета съдия Иванова благодари на всички съдии и съдебни служители за тяхната отговорност, всеотдайност и свършена работа през 2023 г.
Председателят на Окръжен съд – Благоевград поздрави съдиите и служителите на Районен съд –Благоевград за добрите резултати, постигнати през отчетната 2023 г. и им пожела здраве.
Председателят на Адвокатска колегия-Благоевград също поздрави колектива на Районен съд-Благоевград за постигнатото високо равнище на дейността на съда и поднесе букет с цветя.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: