Община Благоевград внесе проект за модернизиране на СБАЛО „Свети Мина”

Община Благоевград внесе за одобрение в МРРБ проект за „Ремонт и оборудване на СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград на стойност 6 354 498, 08 лв., от които 6 123 263, 58 лв. безвъзмездна помощ от ЕФРР, информираха от пресцентъра на общината.

Проектът предвижда създаването на уникален и единствен за страната Онкологичен и лъчетерапевтичен център в общинското здравно заведение чрез разширение и реконструкция на сега съществуващата сграда на диспансера и закупуване на:

Апарати за диагностика – компютърен томограф, комплект планираща система, PACS система за архивиране и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението. Уникален високотехнологичен Кабалтов апарат за лъчелечение – телегама терапия (телегаматерапевтична машина, комплект средства за дозиметричен контрол, средства за имобилизация и планираща система към апарата).

След реализацията на проекта в СБАЛО “Свети Мина” ще се прилагат най-модерните форми и методи за откриване, диагностициране и всички видове лъчелечение на болни с онкологични и някои неонкологични заболявания. Онкологичният и лъчетерапевтичен център ще осигури:

Mодерна база и условия за съвременно провеждане на лъчелечение в съответствие с европейските изисквания за качество на лъчелечението и качество на живот в условия на безопасност за пациента, персонала и останалото население. възможност да бъде увеличен броят на лекуваните онкологично болни в СБАЛО „СВЕТИ МИНА” – БЛАГОЕВГРАД в съвременни условия, с използването на съвременна апаратура и методи на лъчелечение.

Повишен с над 15% локален контрол над тумора на лекуваните болни, редуциране на лъчевите усложнение с 30% и повишаване на общата преживяемост. Осъществяване на съвременната лечебна стратегия в онкологичната наука и практика за съчетаване на основните онкологични методи и ограничаване обема на хирургичните интервенции при съчетаването им с лъчелечение и химиотерапия с основна цел запазване на органите и на тяхната функция и осигуряване на високо качество на живот на онкологично болните.

Реализацията на проекта ще предостави възможност за въвеждането на иновативни подходи за лечение на пациентите, по-важните от които са: планиране и изпълнение на модулирано по интензитет лъчелечение, което се налага при 30% от онкоболните.

Тези болни сега се насочват за лечение в чужбина; създаване на точен график за всяка една процедура, на която трябва да бъде подложен пациентът, което ще оптимизира социалната и професионална активност на болния; Сътрудничество с водещи лъчетерапевтични центрове в Европа и повишаване знанията и възможностите за лично и професионално развитие на персонала на СБАЛО „СВЕТИ МИНА” – БЛАГОЕВГРАД;

Създаване на референтен център по лъчелечение за съвременно конформално лечение, обучение и преквалификация в областта на лъчелечението, медицинската физика и техника. СБАЛО „СВЕТИ МИНА” – БЛАГОЕВГРАД обслужва населението на цялата Благоевградска област, диспансеризираните в него болни са 8080, 239 от тях са от други области.

Новооткритите болни от злокачествени заболявания за Благоевградска област през 2010 г. са 1382 души.

Проектът, който внесе за одобрение в Управляващия орган община Благоевград е по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.», Операция 1.1: ”Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: