Областна администрация Благоевград спечели два проекта по Оперативна програма „Административен капацитет”

Областна администрация Благоевград спечели два проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Проектите са по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, „Транснационално и междурегионално сътрудничество” и по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Проектът по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” е „Системата на човешките ресурси – фактор за доброто управление на служителите в администрацията”, с партньор Префектура Солун, Република Гърция и си поставя за цел подобряване на управлението на човешките ресурси и внедряване на нови методи за управление на персонала в Областна администрация Благоевград.

Основните дейности по проекта са свързани с проучване и анализ на управлението на човешките ресурси в Областна администрация Благоевград, провеждане на дискусионен форум за отчитане резултатите от направеното проучване, изготвяне на проучване и анализ на добри практики в Областна администрация – Солун в сферата на ефективното управление на човешките ресурси, провеждане на обучение за лица на ръководни длъжности от Областна администрация Благоевград за внедряване на добри практики и съвременни инструменти при управление на човешките ресурси, използвани в префектура – Солун, провеждане на обучение на служители на Областна администрация Благоевград за внедряване на добри практики и съвременни инструменти при управление на човешките ресурси, използвани в префектура – Солун, разработване и внедряване на методика за постоянно приложение на одит на управлението на персонала.

Целевите групи по проекта саслужители и лица на ръководни длъжности от Областна администрация Благоевград. Стойността на проекта е 153 524,00 лева и представлява 100 % финансиране от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Проектът по Приоритетна ос І „Добро управление” е „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград”, с партньори Общинска администрация – Сандански, Общинска администрация – Петрич, Общинска администрация –Банско, Общинска администрация – Гоце Делчев, Общинска администрация – Струмяни, Общинска администрация – Гърмен, Общинска администрация – Симитли, Общинска администрация – Кресна.

Целта на проекта е подобряване на качеството, съгласуването и ефективността на политиките на областно и общинско ниво в Област с административен център Благоевград чрез координация и партньорство с всички заинтересовани страни при разработването, изпълнението, оценката и актуализирането на документите за стратегическо планиране.

Основните дейности по проекта са свързани с изготвяне на социално проучване/изследване и анализ на нагласите и отношението на заинтересованите страни във връзка със съществуващата система за стратегическо планиране и управление в целевите общини и областта, реализираните политики за местно и регионално развитие, идентифициране на нуждите и слабостите, проучване на добри практики и провеждане на работно посещение в друга страна – членка на ЕС на експерти от областна администрация и целевите общини, провеждане на съпътстващо обучение по стратегическо планиране и управление на местно и областно ниво, провеждане на проучване на системата за планиране и управление на стратегическото развитие на областно и общинско ниво и оценка по изпълнение на общинските планове за развитие на целевите общини. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг на изпълнението на политики.

Общата стойност на проекта е 262 779, 41 лева и представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. Това са поредните одобрени за финансиране проекти на Областна администрация – Благоевград.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: