Община Благоевград разглежда постъпилите оферти за „Предоставяне на консултантска услуга – строителен надзор”

Kомисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантска услуга – строителен надзор”, във връзка с изпълнението на проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград” започна работа днес.

След като разгледа офертите на кандидатите съгласно обявените в конкурсната документация на обществената поръчка критерии по допустимост, комисията ще отвори ценовите оферти на допуснатите фирми по реда на подаването им.

Конкурсната комисия с председател арх. Георги Скрижовски – зам. кмет на община Благоевград и членове: Валентина Спасова – Главен юрисконсулт, инж. Камелия Вълкова – Началник отдел „Инвестиционна дейност”, Биляна Паскалева – гл. експерт„Бюджет и координация в образованието” , инж.Сталинка Николова– гл. експерт “Поддържане на общинската собственост” и общинските съветници Кирил Илиев и Василка Колчева ще представи протокол и решение за определяне на участник, спечелил конкурса за одобрение на Кмета на община Благоевград в срок до 22. 08. 2011 г.

Проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград” е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” . Той е на стойност 4 821978,40 лв.

Собствените средства, които общината ще вложи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на 8 училища и 4 детски градини са 891 401 лв. На сградите на включените в проекта училища и детски заведения ще бъде извършена топлоизолация на външни стени, топло и хидроизолация на покриви, газификация.

Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца след подписване на договора.

Снимки: Blagoevgrad.EU, Архив

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: