Паскалев: Програмата с която бях избран за кмет на община Благоевград е изпълнена в по-голямата си част

Програмата, с която бях избран за кмет на община Благоевград е изпълнена в по-голямата си част. През изминалите 4 години ние работихме, за да постигнем основната й цел – чрез отговорна политика и с участието на жителите на общината да превърнем Благоевград в център на Югозападна България – истински, реален, атрактивен, каза Костадин Паскалев на днешното събрание на общински съвет. Ето още какво каза той.

Какво успяхме да направим за изминалите четири години:

• Осигурихме финансова стабилност на общината;
• Запазихме нивото на местните данъци и такси, рязко увеличихме събираемостта им;
• Работихме целенасочено за създаване на модерна и европейска по стандарти жизнена среда в Благоевград;
• Договорихме над 42 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз. Община Благоевград е на 5-то място по реална усвояемост на европейски финанси сред 264-те български общини;

• Спечелихме престижни награди, включително от правителства, които не са били толкова добронамерени. Сред тях са “Благоевград – най-добър град за живеене през 2010 г.”, “Най активна община по оперативна програма “Регионално развитие” за 2010 г.”, “Зелена община 2010”.

• Реновирахме изцяло образователната, културната и социална инфраструктура, изградихме нов дом за стари хора;
• Реализирахме ясна жилищна политика за хората в неравностойно социално положение, осигурихме над 150 жилища за тях и изградихме нов общински жилищен блок, създадохме нова нормативна уредба за тази дейност;
• Разкрихме нови социални услуги, разширихме обхвата на Комплекса за социално обслужване;
• Благоевград е втората община в България, която стартира общинска програма “Ин витро” за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми със средства от общинския бюджет. Програмата се изпълнява успешно от 2010 г.;

• Открихме здравни кабинети във всички 36 общински детски заведения и училищата на Благоевград;
• Запазихме общинските здравни диспансери, въпреки политическия натиск да бъдат унищожени и смятам, че това беше изключително вярно решение на ОбС. Надявам се, че той ще продължи да ги подкрепя;
• Изградихме нови паркове в кварталите Струмско и Еленово, обновихме и осъвременихме парк Бачиново, възстановихме Ловен дом, работим по Розариума. Стимулирахме благоевградчани с минимална помощ от общината да озеленят около блоковите пространства;

• Обновихме и усъвършенствахме водоснабдителната система, повишихме ефективността на управление на водния цикъл, намалихме разходите на вода във ВиК мрежите като подменихме ВиК – инфраструктурата на над 30% от града и изградихме нова;

• Ремонтирахме над 80% от първокласните улици в града, и 25% от общинските пътища;
• Изградихме 4 кръгови кръстовища и въведохме европейски подход за облекчаване на трафика на автомобили;
• Синя зона се явява ограничаваща днес, но се надявам следващия общински съвет да намери нейната стимулираща роля.

• Променихме подхода в стопанисването на общинската собственост. Прекратихме практиката политически партии да консумират общинска собственост.
• Въведохме ефективно действаща система за комплексна оценка на преподавателите в общинските училища, която трябва да се развие с помощта и на Регионалния инспекторат по образование. Две последователни ръководства на този инспекторат отказваха съдействие на общината, включително за комплексна оценка на директорите;

• Създадохме нови форми за популяризиране на културния продукт на Община Благоевград и нейните институции;
• Реализирахме програма за ежегодно финансово подпомагане на спортните клубове, не с големи суми, но сериозни. За първи път. И се оказа, че тази система работи и тя е ефективна и гражданска и неправителствена;

• Инвестирахме в спортната инфраструктура на общината;
• Инвестирахме в инфраструктурата на съставните села.

Има неща, които категорично не успяхме да направим и аз смятам, че за да бъдем честни и да не оставим шанса на лъжльовците, трябва да кажем и какво не направихме.
• Не успяхме да направим парк от терена на казармата. Не успяхме. Надявам се следващият кмет и следващият общински съвет да го направят.

• Не успяхме да направим ул. “Димитър Солунски”. Направете го! Това ще е лицето на града. Направете ул. “Славянска”, важна е. изключително важна е по отношение на ЮЗУ, на болницата и поликлиниката, на болница “Пулс”.

• Необходимо е кв. Струмско в частта му Старо Струмско да бъде изцяло асфалтиран. Както е необходимо следващия общински съвет да влезе във второстепенните улици. При едно ефективно управление смятам, че могат да се постигнат и доста по-добри резултати.

• Не успяхме да направим нещо за културно – историческото наследство на Благоевград, за което много ме боли. Стражевата кула от Критско – микенската епоха, късно античната крепост на Зелен дол, средновековния замък на Дъбрава. Те би трябвало да представляват новия бизнес на Благоевград, част от туризма. Може би заедно със спортния туризъм, с културния туризам, с конгресния туризъм.

• Не успяхме да направим зала “22 септември”. Невероятен е проекта за реконструкцията й. запознайте се с него и го включете във вашите предизборни програми.

Какво оставяме на бъдещия кмет, на следващия общински съвет, на хората, които предстои да работят в тази зала:

1. Финансово стабилна община, без кредити и без неразплатени задължения. Такава ще бъде общината на прага на следващия мандат, който ще бъде изключително тежък за следващото общинско ръководство и за следващия общински съвет. Спомнете си – в началото на този мандат ви казах къде са рисковете. Тогава не ми вярвахте. Сега те се виждат. Това ще се случи в и в следващия общински съвет. Ситуацията ще бъде критична с обезпечаването на финансовия ресурс за дейността.

2. В процес на изпълнение с осигурено финансиране от Структурните фондове на ЕС са проектите:

– “Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежа в кварталите “Струмско”, “Грамада” и “Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград” – Общ бюджет 21 500 000 лв., от които 15 000 000 лева безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда” 6 500 000 лева от Общинския бюджет. В момента се изпълнява последния етап от проекта – изграждане на нова и подобряване на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в ІV микрорайон в гр. Благоевград;

– Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 8 училища и 4 детски градини на от образователната инфраструктура на община Благоевград – 4 832 207 лв. Подписани са договорите за изпълнение на предвидените дейности за 3 от образователните институции, които ще бъдат завършени до края на годината. Следващият кмет и следващия общински съвет ще трябва да завършат проекта;

– Корекцията на дерета в с. Еленово, община Благоевград – 1 029 394 лв. – в процес на изпълнение;
– Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Благоевград за периода 2014 – 2020 г. – 493 120 лв. – в процес на изпълнение;

– Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Благоевград, който да подкрепя неправителствения сектор и бизнеса за усвояване на европейски средства – 367 667 лв. Помещението е в сградата на ансамбъл “Пирин” и започва ремонта му. Предстои да бъдат назначени трима експерти, които да започнат консултациите;

– Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград – 1271547 лв. – в процес на изпълнение. С реализацията на проекта ще бъдат изготвени работни проекти за реконструкция на ВиК мрежите на 5 района в ЦГЧ на Благоевград и апликационна форма за кандидатстване за финансиране на реконструкцията по ОП “ОС”;

– Проектиране на “Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград – 238 695 лв. – в процес на изпълнение;

3. Осигурено е финансиране от Структурните фондове на ЕС за:
– Ремонт и оборудване на СБАЛО “Свети Мина” – Благоевград – 6 354 498 лв. по ОП “Регионално развитие”;
– Реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград и изграждане на канализация и водопровод по бул. “Пейо Яворов”, гр. Благоевград – 19 079 999 лв. по ОП “Околна среда”;

– Изграждане на нови 3 сгради за Центрове за настаняване от семеен тип за деца с и реконструкция на съществуваща сграда за защитено жилище – 2 463 970 лв.

4. Внесен за оценка в УО проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за:
– Повишаване на експертния капацитет на община Благоевград и подобряване качеството на административните политики и обслужване на културния и творчески сектор чрез споделяне и обмен на опит с община Секешфехервар” – 358 254 лв.

5. Готови са работните проекти за:

– ритуална зала, църква и ниши за урнополагане на Стари и Нови гробища;
– реконструкция на зала “22 септември”;
– изграждане на кръгово кръстовище на (при строителния техникум);
– изграждане на многофункционална сграда на Национална Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”;
– изграждане на нова паркова зона до река Бистрица в района на ул. Даме Груев;

Тази работа не можеше да се случи, ако независимо от политическото противопоставяне, в общинския съвет не се работеше разумно. И аз благодаря на всички общински съветници, които проявяваха разум. Противопоставянето е полезно когато то е двигател и е конструктивно. Празното политическо говорене, празното противопоставяне, мотивирано от лични отношения няма стойност.То хаби енергия, превръща взаимоотношенията в панаир, уронва авторитета на хората, носи им огорчение.

Искам да благодаря на всички в общинска администрация, на своя екип, на заместника арх. Георги Скрижовски и на заместника Валентин Василев, които дадоха всичко от себе си, за да можем да постигнем това, което имаме в момента. На финансиста Костадин Шумантов и на човека, който отговаряше за местните данъци и такси Иво Николов. Смятам, че отдела за европейски проекти свърши огромна работа, юристите, експертите също.

Не гледайте на тези хора като на екипа на Паскалев. Гледайте на тези хора като на екипа на община Благоевград. това са хората, които са дали шанс всички тези неща да се случат. Аз им благодаря искрено. Благодаря и на тези от вас, до чието съзнание това стига благодаря ви още веднъж г-н председател и лично на Вас – и за споровете, и за кавгите, и за отношението.

Благодаря ви.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: