СОУ

Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици

”Свети Климент Охридски”


В присъствието на посланика на Руската федерация в България и на гости от Русия бе открит езиков център. Неговата цел е чрез нагледни материали и пособия чуждия език да бъде усвоен по-лесно в часовете или организираните извънкласни дейности. През учебната 2008-2009 година в училището започна работа нов компютърен кабинет, оборудван с помощта и по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Наред с качествената общообразователна подготовка на учениците в училището успешно са реализирани над 20 национални и международни проекта. Нашите ученици се представят блестящо на изпити, олимпиади, математически и лингвистични състезания. Има сключени договори за съвместна дейност и обмен на ученици с училище № 1065 ”Школа Здоровья” в град Москва, Русия; училище ”Сакре Кьор” в град Вил дю Боа, Франция; гимназия ”Гоце Делчев” в град Куманово, Република Македония .

През годините френското езиково обучение е подпомагано от езикови асистенти. Млади преподаватели от САЩ, Полша, Франция, Румъния и други спомагат за осъществяване на междукултурен диалог, опознаване на други култури, традиции, история и нрави

Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици “Свети Климент Охридски” – Благоевград е учебно заведение, създадено със заповед № АД 14-44/29.08.1991 министъра на образованието и науката. Училището продължава делото на свети Климент Охридски, черпейки сили и вдъхновение от вековния опит на традициите в българското образование и успява да върви уверено по пътя на своето развитие.

За кратък период от време училището успява да се утвърди, като едно от най-предпочитаните учебни заведения в града. То дава възможност за развитие на заложбите на възпитаниците си.

През учебните години, от създаването си до днес, броят на учениците в училище се движи от 835 до 950 ученици, от I-ви до XII-ти клас. Те са обучавани от преподаватели с висока квалификация.

Училището разполага с нова сграда, като първата копка е направена на 24 май 2005 г. от кмета Лазар Причкапов. Инвеститор на строителството е Община Благоевград. Проектант е ЕТ “Лъчезар Сагрев-Алса Дизайн”- Благоевград, а строител – “Галчев инженеринг груп” АД. Строителен надзор поема “Консултантска инженерна група” ООД, а инвеститорска функция – ”Алфа контрол” ООД Благоевград.

Изградената нова сграда дава възможност да се поберат ученици и учители в една постройка с обособен здравен център и административна част. Сградата е триетажна със застроена площ 771 м2, разгърната площ 2250 м2. Налице са 24 класни стаи, библиотека, кабинети на директора, пом. директори, педагогически съветник, учителска стая, лекарски и логопедичен кабинет. В помощ на преподаватели и ученици са оборудвани със съвременна техника и мултимедия ресурсен център и компютърни кабинети свързани по между си с кабелна и безжична мрежи покриващи територията на училището. Кабинетите по биология, музика и изобразително изкуство повишават възможността за изява.

С откриването на новата училищна сграда се поддържа здравословна, хуманна и стимулираща учебна среда и в същото време се предлага на учениците голям избор от академични, спортни, културни програми. Учителите имат възможност да дадат на своите ученици опит, който предизвиква уважение към голямото културно богатство на България и респект към обучението с високи стандарти. Създадени са условия учебно-възпитателната работа да бъде насочена към изграждане на физически здрави и знаещи личности, с модерно мислене и поведение, с висока нравствена и духовна култура.

Характерно за училището от началото на създаването му е ранното чуждоезиково обучение. За периода 1991 до 2009 година в училището са изучавани шест чужди езика – англиийски, немски, руски, френски, испански и италиански език. Всеки ученик изучава задължително поне два от тях.

Създадена е библиотека, която вече е пълна с разнообразна литература на различни езици. Библиотечният фонд е 4433 библиотечни единици – учебна, художествена и научна литература, видео и аудио касети, CD.

Фонд ”Елцин” дари през 2008 година книги, учебници и помагала, CD, табла за учебния процес и картини на известни руски художници на стойност 125 000 рубли.

Брой ученици за учебната 2008-2009 година: 862 ученици

Директор: Катерина Тодорова Марчева

За контакти:

2700 Благоевград

ул. ”Брегалница” №2

тел. 073 83 19 98

факс. 073 83 19 84

e-mail: souiche@abv.bg

Пето средно общообразователно училище „Георги Измирлиев”

Пето средно общообразователно училище “Георги Измирлиев“ – Благоевград е 24-класно училище, което се помещава в една основна триетажна масивна сграда /с разгъната застроена площ 3447 кв. метра/ и разположен в близост до нея физкултурен салон /с разгъната застроена площ 315 кв. метра/. Училището разполага и с дворно място с площ 7954 кв.м., на което са обособени 2/две/ площадки за футбол, 2/две/ площадки за баскетбол и 1/една/ площадка за волейбол. Настоящата сградата на училището е въведена в експлоатация през 1965 година.

Пето средно общообразователно училище “ Георги Измирлиев “ – Благоевград е общинско училище. В него се обучават ученици от 1 до 12 клас. Обучението се извършва по утвърдени от Министерство на образованието и науката учебни планове и наредби.

В среден курс /5 – 8 клас/ обучението се извършва по учебен план за придобиване на основно образование със засилено изучаване на английски език.

В горен курс /9-12 клас/ обучението е профилирано /профил “Информатика”, “Информационни технологии”,”Туризъм” и “Стопански мениджмънт” /.

От 1992 да 2004 година съгласно тристранен договор между Министерство на образованието и науката , “WILLESDEM COLLEGE”-колеж в северозападен Лондон и асоциация “HELP” / асоциация, в която членуват над 35 училища от България в това число и Пето средно общообразователно училище “ Георги Измирлиев “–Благоевград/ се извършва професионално обучение по професия “ Организатор на фирмен мениджмънт”, а от 2000 год. по професия “ Организатор на малко предприятие”. Успешно завършилите 4-годишния срок на обучение получаваха 3 документа: Диплома за средно образование, Свидетелство за професионална квалификация и Сертификат за придобити знанияи умения от “WILLESDEM COLLEGE”-Лондон.

В училището се обучават 634 ученици, разпределени по възрастови групи, както следва:

o Начален курс /1-4 клас/ – 202 ученици;

o Прогимназиален курс /5-8 клас/ – 184 ученици;

o Гимназиален курс /9-12 клас/ – 248 ученици;

Обособени са три компютърни кабинета за извършване на обучението по Информатика и Информационни технологии. На разположение на ученици и учители от училището са кабинет по биология, физика и музика.

Със средства на ООН – Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария в училището е изграден и оборудван с аудио визуална техника кабинет, в който учениците се обучават по проблеми свързани с превенция и контрол на ХИВ/СПИН.

Обучението на учениците от училището по отделни предмети се извършва от квалифицирани учители с придобити знания и умения за работа с деца от различни възрастови групи. За учебната 2008/2009 год. в училището работят 46 учители специалисти в съответните области.

Училището разполага с ограничена информация в това отношение. В резултат на извършената проучвателна дейност в различни институции /Държавен архив, Община Благоевград, Регионален инспекторат по образованието и други/ е събрана следната информация:

От издирен училищен албум /въведен на 15.09.1945 год./ е видно, че за учебната 1929-1930 год. в Благоевград е открито начално училище „Георги Измирлиев”.

От историческа справка от 18.XII.1974 год., намираща се в Държавен архив Благоевград, е видно, че на 15.IX.1965 год. е открито ново училище. По своята същност става дума за преобразуване на начално училище „Георги Измирлиев” в основно училище „Георги Измирлиев”, което вече се помещава в нова училищна сграда.

От историческа справка от 31.V.1995 год., находяща се в Държавен архив Благоевград, е видно, че от 15.IX.1987 год. Пето основно училище „Георги Измирлиев” е преобразувано в Пето единно средно политехническо училище „Георги Измирлиев”.

На база информация от задължителна училищна документация /главна книга, лични картони на ученици, издадени документи за завършен клас /степен на образование/ и /може би/ с приемане на Закона за народната просвета през 1991 год. Пето единно средно политехническо училище „Георги Измирлиев” е преобразувано в Пето средно общообразователно училище „Георги Измирлиев”.

Имайки предвид цитираните по горе факти и обстоятелства и резултата от направено запитване в Националния музей по образованието в град Габрово се налага изводът, че през учебната 2009/2010 година Пето средно общообразователно училище „Георги Измирлиев” ще чества 70 години от своето основаване.

Директор Ивайло Александров Златанов

За контакти:

Адрес: гр. Благоевград ул. „Христо Чернопеев” №16

Телефонен номер: 073/83 15 08

Номер на факс 073/83 15 07

Електронна поща: petosou@abv.bg

VІ Средно общообразователно училище “Иван Вазов”

Shesto-sou-strumsko2

През 2006/2007 учебна година се проведе прием в първи клас – паралелки с изучаване на чужди езици по учебен план съгласно Наредба №6 на МОН, а след VІІІ клас една паралелка профил “ТЕХНОЛОГИЧЕН – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” – със срок на обучение – 4 години и профилиращи учебни предмети: информационни технологии, английски език, математика, информатика.

Педагогическият персонал и целият колектив на училището осъзнават високата отговорност, която стои пред тях и с притежаваните квалификация и ерудираност ще се покажат достойни за името на своя патрон – патриархът на българската литература Иван Вазов. През 2009 г. бе извършена външна топлоизолация на сградата и на блок Б , където ще се разполага общинската детска кухня.

Една история – тясно свързана с динамиката на времето, изпълнена с вечния стремеж за търсене, с борбата за духовна свобода и независимост за утвърждаване на българския бит, образование и култура.

От 1880 г. на югозапад от Горна Джумая (Благоевград) между устието на р. Бистрица и поречието на р. Струма е имало малко селце с 15 български, 10 турски и 5 куцовлашки къщи под името „кара Чифлик” – символ на мизерията на българското население, живеещо там.

Макар и малко на брой, българското население успява да извоюва свое просветно огнище и през 1881 г. на Димитровден започва да пръска светлина българско училище.

Първият учител е Георги Иванов Чорбаджийски, роден в с. Железница, Горноджумайска околия. Той е с килийно образование. На двадесетгодишна възраст постъпва като учител в с. Струмски чифлик в първоначалното народно училище. Учителствувал е от 1881 г. до 1884 г. Учебната година започвала на Димитровден и завършвала на Гергьовден. Георги Чорбаджийски получавал годишно 500 гроша, заплащана от черковната каса на черквата „Св. В. М. Димитрий”.

Обучението се води при крайно тежки и неблагоприятни условия, най-напред в кулата на Кьосевия чифлик, а след това в стара неугледна сграда до черквата. Училището се е издържало от родителите на децата, които учат. За всяко дете те са давали по 1 лира и 1 лира отпускала черквата.

През 1895 г. учителствувал тук Никола Карамихалков от Горна Джумая (Благоевград).

В 1909 г. учителствува и Атанас Раздолов от с. Разлог, Горноджумайско, но още в същата година е арестуван от турските власти и отстранен от училище.

След освобождението, броят на учениците в с. Струмски чифлик се увеличава. Учителите са подготвени с добра специална и педагогическа подготовка. Те получават вече издръжка от държавата. Със средства на селяните през 1916 г. на черковно място е построена сграда за училище. Една година след построяването му в него учителствува първата жена учителка Невяна Попилиева, родена в с. Негован, възпитаничка на Солунската девическа гимназия..

През вековното си съществуване училището е дало своя принос за духовното израстване на българското население. През него са минали много ученици, подготвени са и израснаха в професията си много специалисти във всички сфери на народното стопанство: общественици, лекари, инженери, учители, агрономи, техници и др.

Директор: Димитър Иванов Арабаджиев

За контакти:

гр. Благоевград – 2700, кв. “Струмско”,
ул. “Яне Сандански” № 1
E-mail: souivanvazov@abv.bg

ТЕЛЕФОНИ:
Директор: 073/ 84 00 75
Пом. директори: 073/ 84 00 90
Факс: 073/ 84 00 75

VІІ Средно общообразователно училище „Кузман Шапкарев” Благоевград

VІІ СОУ „Кузман Шапкарев” се намира в централната част на град Благоевград, в близост до жп гарата и автогарата, на ул. „Илинден” № 13. Телефон и факс на директора Лилия Стоянова- 88 77 78, Помощник директори: тел. 83 15 34 – по учебно-възпитателната дейност – Желязка Милкова и Анатоли Бенов, по административно-стопанската дейност – Светла Денева, канцелария – тел. 83 15 38, гл. счетоводител – Емилия Нейкова, касиер – Димитър Златков, завеждащ АТС – Ирена Стамболиева.

Общ брой ученици І – ХІІ клас – 851 ученика

Начален курс – 15 паралелки

Прогимназиален и гимназиален курс – 21 паралелки

Строежът на училището е започнал през 1967 и е завършен през 1973 година. VІІ ОУ „К. Шапкарев” отваря врати през учебната 1973/1974 година с 16 паралелки и 27 учители. Първи директор на училището е Максим Николов /1973-1995 г./ През учебната 1981/1982 г. училището е преобразувано в ЕСПУ с ученици от І до ІХ клас, а от 1987 г. вече е СОУ – с ученици от І до ХІІ клас.

Училището носи името на видния възрожденец Кузман Шапкарев /1834-1909 г./, книжовник, писател, фолклорист, етнограф и просветен деец, основател на Солунската българска мъжка гимназия, автор на многобройни учебници, речници, сборници с народни песни, умотворения, пословици и поговорки и много други. Трудовете на Кузман Шапкарев са едни от най-ценните и достоверни източници за изучаване на езика, бита, обичаите и нравите, на душевността на българския народ.

От основаването на училището до днес основно образование в училището са получили над 5 000 ученика, а средно – над 1900. Сред тях са такива изтъкнати личности, като телевизионната журналистка и водеща Ани Салич, световният шампион по таекуон-до Тодор Козладеров, кметът на Благоевград Костадин Паскалев, футболистът на „Манчестър Юнайтед” и националния отбор Димитър Бербатов, поетесата Мария Николова с над 20 поетични книги, художничката Русияна Влахова, акушер гинекологът от Майчин дом д-р Алан Начев, пианистът Васил Василев и много други.

В VІІ СОУ „К. Шапкарев” през тази година се обучават 19 ученика в самостоятелна форма на обучение, 3 ученика в индивидуална форма и 9 деца със специални образователни потребности, 7 от които са на ресурсно подпомагане в училището.

От 1998 г. училището е първото в града, в което се обучават деца със сериозни здравословни проблеми в индивидуална форма на обучение. Първият ученик е Мартин Пандурски, който е вече в ХІ клас.

През настоящата учебна 2008/2009 година в училището се обучават 851 ученика от І до ХІІ клас в 36 паралелки. В училището работят 63 педагози и 19 служители. Училищната библиотека разполага с 13 900 тома специализирана, художествена и справочна литература, както и с многобройни периодични издания. От няколко години в училището функционира училищно радио „Вселена – 7”, в което като журналисти и водещи се изявяват ученици от различни възрасти, а от миналата година и радиотелевизионно студио, изцяло оборудвано с професионална техника, клубовете „Млад журналист”, „Млад художник”, „Web-дизайн” и много други, оборудвани по проекти, спечелени от училището. Постоянно функциониращи са медицинският, логопедичният и кабинетът за ресурсно подпомагане на учениците със специални образователни потребности. На разположение на учениците за техните спортни занимания са физкултурния салон, фитнес залата и просторните открити игрища в двора на училището. С трите полуинтернатни групи, сформирани в училището, за учениците от І – ІV клас се осигурява целодневен режим на обучение и подготовка, осигурен е и обяд в близост до училището.

За учебната 2009/2010 година VІІ СОУ „К. Шапкарев „предлага прием след завършен VІІ клас в Профил Хуманитарен с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка и Профил Технологичен ИТ – 1 паралелка, а след завършено основно образование в Профил Хуманитарен – география и икономика – 1 паралелка, Профил Природоматематически – информатика и математика – 1 паралелка, както и непрофилирано обучение – 1 паралелка.

Директор: От 1995 година директор на училището е Лилия Стоянова.

През годините училището расте и се развива, като осъществява прием след завършен VІІ клас и завършено основно образование в различни профили – Природоматематически – с профилиращи предмети биология и френски език,

Природоматематически – с профилиращи предмети информатика и математика, Хуманитарен – с профилиращи предмети география и икономика, Организатор на среден и дребен бизнес /професионална паралелка в СОУ/, както и непрофилирана паралелка.

За контакти:

Гр. Благоевград

ул. „Илинден” № 13,

тел. 88 77 78, 83 15 34,

e-mail: sedmo@abv.bg

8-мо СОУ “АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ” Благоевград

През учебната 2008/09 година в Осмо СОУ се обучават 559 ученици от І до ХІІ клас, обединени в 24 паралелки. От всички 559 ученици 298 са момичета, 10 са деца със СОП, а на самостоятелна форма на обучение са 4 ученика. Персоналът на училището се състои от 58 души, от които 44 души са педагогически.

От тях 1 учител е с І ПКС, 17 учители с ІІ ПКС, 2 с ІІІ ПКС, 1 с ІV ПКС и 2 учители с V ПКС. Непедагогическият персонал се състои от 14 служители и помощен персонал.

Осмо СОУ „Арсени Костенцев” е приемник на патрона на едно от най-старите училища в града – училище „Арсени Костенцев”, което е построено през 1913 година на мястото, където днес се намира хотел „Волга”.То е закрито през 1946 година, а през 1956 година за нуждите на Института за начални учители се създава базово училище, което отново приема името „Арсени Костенцев”. С прекъсване базовото училище просъществува до есента на 1961 година, когато учениците му преминават към състава на Първо основно училище.

Осмо основно училище „Арсени Костенцев” е открито на 15.09.1981 година в сградата на Строителен техникум в ж.к. „Еленово”. Приема 628 ученика, разпределени в 17 паралелки от първи до осми клас. Първият директор е г-н Борис Войнов, от учебната 1984/85г директор е г-н Веселин Костадинов, а от учебната 1986/87г – г-н Малин Марков.

От 06.08.2007 година директор на училището е г-н Сергей Биров.

През 1986/1987 година учениците са вече 1121.Сградата на Строителен техникум се оказва тясна и през есента на учебната 1990/1991 година училището е преместено в собствена сграда – 30 класно училище в ж.к. „Еленово”. През учебната 1997/98 година учениците са 1672, разпределени в 72 паралелки. Педагогическият персонал на училището наброява 97 учители.

Със заповед на Министъра на образованието и науката № РД – 14 – 31 от 20.04.1994 година то е преобразувано от основно в средно общообразователно училище. Първите паралелки са с професионална подготовка по фирмена администрация и митническо комисионерство. Началото на профилираното обучение е поставено през 2000 година с приемането на една паралелка с природоматематически профил – информатика, след завършено основно образование.

През 2002 година е приета първата паралелка с природоматематически профил – информатика и интензивно изучаване на английски език и биология, след завършен седми клас.

През учебната 2008/09 година в Осмо СОУ се обучават 559 ученици от І до ХІІ клас, обединени в 24 паралелки. От всички 559 ученици 298 са момичета, 10 са деца със СОП, а на самостоятелна форма на обучение са 4 ученика. Персоналът на училището се състои от 58 души, от които 44 души са педагогически.

От тях 1 учител е с І ПКС, 17 учители с ІІ ПКС, 2 с ІІІ ПКС, 1 с ІV ПКС и 2 учители с V ПКС. Непедагогическият персонал се състои от 14 служители и помощен персонал.

В училището се осъществява прием след VІІІ клас – природоматематически профил със засилено изучаване на математика, информационни технологии, английски език и биология.

Училището разполага с четири компютърни кабинета, кабинет по музика, изобразително изкуство, екоклуб, кабинети по биология, химия и физика, дървообработване, металообработване, готварство, кабинет по безопасност на движението, театрална зала, физкултурен салон, фитнесзала и библиотека. В училището има логопедичен кабинет, разполага с ресурсен учител за ученици със специални образователни потребности от първи до шести клас.

За двадесет и осем години Осмо СОУ се утвърди като едно от водещите и предпочитани училища в района, в което основно образование са придобили повече от 2790 ученици, а средно образование 470 ученици. Педагогическият му колектив е подготвил за прием в профилирани паралелки на други средни училища над 2000 ученици. Училището е притегателен център за образование на учениците от ж.к. „Еленово”, защитава добрия си имидж на учебно заведение с добра организация и управление, дисциплина и хигиена, с много добра подготовка на учениците. Резултатите от външното оценяване и държавните зрелостни изпити показаха, че учителският колектив осигурява стабилна общообразователна подготовка, в която приоритет имат информационните технологии и разширеното изучаване на чужди езици. Наши абитуриенти от випуск 2008 са студенти в Американския университет, университети в САЩ и Дания. Училището ни е предпочитано за педагогическа практика на студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Особено внимание отделяме на проектната дейност. За 2008 година училището е водеща организация или партньор по следните проекти:

• „Задружно знаещи и можещи в Европа” от ОП „Развитие на човешките ресурси” на стойност 48 000 лева със следните направления: „Агресия по пътищата”, „Екология и спорт”, „Българщина” и „Ние в Европа”;

• „Българсите библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – финансиран от Министерството на културата на стойност 7000 лева;

• Проекти от НП „Модернизация на материално-техническата база”, по които бяха получени 245 ученически маси и 870 стола и бе изградена спортна площадка с изкуствена трева в двора на училището;

• По проект „Мобилни класове” училището получи 30 преносими компютъра тип лаптоп и 17 мултимедийни проектора;

• По проект „Честване на патронен празник” от НП „Училището – територия на учениците” педагогическият колектив постави паметна плоча на патрона на училището Арсени Костенцев

През 2009 година предстоят сериозни дейности по реновиране на материалната база в училището. През 2009 г. бе извършена подмяна на дограмата на сградата. Предстои изграждането на външна топлоизолация.

Директор на училището:

Сергей Страхилов Биров

За контакти:

VІІІ СОУ „Арсени Костенцев” – гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”

Тел: 84 14 90, 84 14 54,

тел./факс 84 13 25 ,

e-mail : osmo@abv.bg