Основни училища

Второ основно училище “Димитър Благоев”

В училището се обучават 450 ученици от І-ви до VІІІ-ми клас. Учебното заведение предоставя високо квалифицирано обучение по задължителните учебни предмети и богата възможност за избор за обучение по задължително избираеми и свободноизбираеми дисциплини. Приоритет на училището са висококачествено обучение и допълнителни занимания по чужди езици, информационни технологии, физическо възпитание и спорт, гражданско образование. В сградата на училището е оформено и творческо ателие по керамика, осигурени са занимания по безопасност на движението, оркестър, народни танци. Традиционно учебното заведение обучава деца от цялата област, които тренират в младежките футболни клубове на територията на Благоевград. Към училището е сформирано Училищно настоятелство от родители и общественици, с чиято помощ учебното заведение е печелило много проекти за подобряване на материалната база и работа по извънкласните и извънучебни форми.

Второ основно училище е основано през 1907 г. и се е наричало Горноджумайско основно училище. През учебната 1907/1908 г. в училището е имало забавачница с 30 ученици и 4 отделения . Горното наименование се запазва до 1911 г. През периода 1912-1919 г. названието на училището се изменя няколко пъти. То става “Основно смесено училище”.

На терена, върху който е построена сегашната училищна сграда, след освобождението на Горна Джумая от османска власт през 1912 г. е построена сградата на Общинската пожарна команда. Тя просъществува до 1942 г., след което Пожарната команда се премества в стария турски конак край реката/срещу киното/. През 1942 г. започва строежът на досегашната училищна сграда от немската строителна организация “Вианова Тот”. Сградата е завършена от български строители през 1945г. Като учебно заведение се ползва от 1946 г., когато тук е настанена Горноджумайската смесена прогимназия “Кирил и Методий” с директор Благой Тишинов. Към 1950 г. в сградата се помещават Първо средно смесено училище и Второ средно смесено училище с ученици от І до ХІ клас. През 1958 г. единните училища се ликвидират и тук провеждат занятия Първо основно училище “Кирил и Методий”- наследник на бившата Горноджумайска прогимназия, и Второ основно училище “Димитър Благоев” с директор Лидия Цветкова. Второ основно училище е наследник на Второ смесено училище. След преименуването на града от Горна Джумая на Благоевград – 1950 г., се преименува и училището с името на Димитър Благоев.
През времето на своето съществуване Второ основно училище винаги е било огнище на просветата и културата, където стотици учители са отдавали и продължават да отдават своите знания и опит на поколения възпитаници, помагали са им да развият своя човешки и творчески потенциал, давали са им криле да полетят в търсене на мечтите си.

Директор – Христо Димитров Манчев

За контакти:
ул. „Митрополит Борис” № 2
телефон: 831192; 831170; 830478;
факс: 831192
е-mail: sou2@abv.bg; vtoro@abv.bg

III ОУ  “Димитър Талев”

Трето основно училище” Димитър Талев” е най- голямото основно училище в общината с 682 ученици във 30 паралелки, като със всяка следваща учебна година броя на децата се увеличава.

През учебната 2007/2008 година бяха спечелени и реализирани три проекта по Националните програми на МОН, съответно модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, се създадоха клубове по интереси, чиято работа продължава и през настоящата учебна година, модул „ Спорт в училище” се асфалтира част от двора на училището, модул „ Обновяване на учебно-техническото оборудване” се подмениха дъските и чиновете в училище с което се създаде по благоприятна среда за провеждане на учебно-възпитателния процес.
Училището участва и спечели и два проекта към Министерство на културата под надслов „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Библиотеката на училището се обогати с много съвременни книги от всички области, много енциклопедии и речници, художествена литература както класика така и на съвременни автори., така библиотеката се превърна в любимо място за посещение на голяма част от учениците. През 2009 г. бе извършена външна топлоизолация на сградата на учлилището.

Трето основно училище “Димитър Талев” отваря врати на първи декември 1955 г под името Народно основно училище V квартал. В началния курс има 8 паралелки, в средния -7, 470 ученици се обучават от учителите: Ана Методиева Николова, Василка Димитрова Вирчева, Величка Борисова Юрукова,, Мария Димитрова Миховска, Надежда Атанасова Величкова, Румен Георгиев Сотиров, Надежда Георгиева Георгиева, Любка Александрова Ангелова, с директор Славка Костадинова Пенкова. Мястото на училището в центъра на изграждащия се нов квартал и всеотдайният труд на учителите предопределят бързото му разрастване и на десетата си година то има 1500 ученици и 40 учители, сградата е достроявана още два пъти, а през 1973 г от него се ражда VІІ СОУ.
Когато отваря врати , училището е заобиколено от купчини пясък, вар и тухли и трудът на учители, родители и ученици не спира в продължение на много години , докато се изграждат кабинетите, работилниците, игрищата и градините в двора, канализацията, трафопоста .Редуват се учебни часове, състезания, кръжочни занимания, фестивали, походи и екскурзии, участие в национални образователни експерименти , открити уроци. Първата учебна година носи и първите победи – в състезанията по ски, гимнастика , шахмат , волейбол и награди – за кръжока по физика. От тогава името на Трето училище е неизменно сред победителите. Клубът по ТНТМ е на І място в окръга през 1957г / изложбата от предмети, изработени в кръжоците е открита от заместник – министъра на просветата и културата/ 1963, 1970, 1972, 1976, 1977 години, а дългогодишният ръководител на клуба- учителят по физика Румен Сотиров е носител на орден “ Кирил и Методий”.
Само за една година- 1970-1971 спортистите печелят 15 златни, 17 сребърни и 32 бронзови медали от републикански състезания. Републикански шампиони по лека атлетика с подобрени 6 републикански рекорди са Йордан Манолов, Чавдар Коцев, Евгени Боянов, Иван Бойчев, Любима Димитрова, Мария Дойчева, Мария Джалева, Костадин Бакалски, Илона Димитрова, Костадин Пидов, петима от тях са и балкански шампиони, а треньорът им и учител по физическо възпитание Йордан Сотиров също е носител на орден “Кирил и Методий”.

Директор: Михаил Иванов Спасов

За контакти :
Адрес : бул. „Св.Св. Кирил и Методий” 13
Тел. 83-13-87 Директор
83-13-88 – Зав АТС
83-13-89 – Гл. Счетоводител
e-mail tretoblagoevgrad@mail.bg

Четвърто основно училище „ Димчо Дебелянов”

Днес училището разполага с 22 класни стаи, оборудвани с екологични бели дъски, компютърен кабинет, кабинет по биология и музика, добре оборудван физкултурен салон, богата библиотека, функционираща столова.Подменена е дограмата, има видео наблюдение, училищно радио. Дворът е благоустроен и оборудван с нови спортни съоръжения. Брой ученици: 206. В училището се обучават ученици от 1. до 7. клас.

Училището е основано през 1897г. Първоначалната сграда е построена 1913г.
През 1961г.е завършен строежът на двуетажна сграда, с 8 класни стаи, парно отопление, паркет и училището от начално става основно (1 – 8 клас). През 1978г. сградата е разширена с две крила и трети етаж.
Училището носи името на най-нежния лирик Димчо Дебелянов от 1936г. По случай 90-годишнината от създаването му в двора е издигнат паметник, изваян от скулптура Крум Дерменджиев.

Директор: Илиян Георгиев Чапкънов

За контакти:

Адрес: Благоевград, ул. Осогово № 9
Телефони за връзка: 83- 05- 42 секретар,
88-53-79 директор,
факс: 83-05-42
e-mail: chetvurto@abv.bg
blgd_4@abv.bg

Девето основно училище „Пейо Яворов”

ІХ ОУ „Пейо Яворов” е основано през 1985 година. Първите 498 ученици са разпределени в 37 паралелки, с 26 учители и директор г-жа Гроздана Владикова. През 1990 година за директор е назначен г-н Йордан Йорданов, а от1998 година, след спечелен конкурс, длъжността директор заема г-жа Василка Величкова. ІХ ОУ „Пейо Яворов” е единственото училище в Община Благоевград, в което се извършва предучилищна подготовка на деца, организирана в подготвителни класове. Училището разполага с 16 класни стаи, два физкултурни салона, стол за хранене, специализирани зали и кабинети. От 1987 година е базово училище на Югозападен университет „Неофит Рилски”, а от 2007 година приема стажанти от Институт за подготовка на учители в Лион, Франция.

ІХ ОУ развива активна дейност за привличане на финансови средства по национални и европейски програми. Негови партньори са училища от Италия, Румъния, Унгария, Словения, Турция, Германия, Англия и Франция. В училището са изградени и оборудвани логопедичен кабинет, компютърна зала, зала за музика и театър, училищна радиоуредба, езиков кабинет и център за подготовка на деца в предучилищна възраст. На деца в неравностойно положение се осигурява безплатен транспорт, закуска и обяд, учебни материали. За организиране на свободното време на учениците училището предлага извънкласни форми по изобразително изкуство, музика, театър, спорт. Преподавателите в ІХ ОУ са с първа и втора професионална квалификационна степен, като ежегодно повишават своята квалификация в обучителни курсове в България и различни европейски страни.

За контакти:
Град Благоевград
Жк „Ален мак”
Тел. 073 / 88 56 04, 88 56 05, 88 56 03
E-mail: deveto@abv.bg

ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

Брой ученици към 04.02.2009 год. – 321.
Брой ученици на ресурсно подпомагане – 9.
Брой ученици логопедична група – 35.
Изучавани езици-английски и френски.
В училището се изучава още драматизация и хореография.
Училището е създадено през 1990 год. със Заповед №3337.  Първият директор е Александър Иванов.

Директор :

За контакти:
Адрес: Благоевград ,ж.к.Еленово,п.к.2700
Телефони за връзка: 88 54 22-Директор
88 54 24 : Ком.кабинет
Факс: 88 54 22
Е-mail: blg11ou@abv.bg