Гимназии

НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” /БИВША СОЛУНСКА/

Адрес: ул. Цанко Церковски 2, гр. Благоевград
Телефон: 073 83-13-15, 073 88 52 86

E-mail:nhgym@mail.bg

Национална хуманитарна гимназия е правоприемник и продължител на Солунската българска мъжка гимназия ”Св. св. Кирил и Методий”. Създадена е в Солун през1880 година като резултат на здравите български просветни традиции. Учебното заведение идва в гр. Горна Джумая /наст. Благоевград/ през 1920г. През 1959г. гимназията се преименува в Политехническа гимназия ”Кирил и Методий” /бивша Солунска/, а през 1991г. със заповед на МОН – в Национална хуманитарна гимназия ”Св.св. Кирил и Методий” /бивша Солунска/. През периода от гимназията се отделят като самостоятелни учебни заведения Природо-математическа гимназия, Езикова гимназия, СОУИЧЕ .За значителен принос в развитието на българското образование гимназията е наградена с орден „Кирил и Методий” – първа степен и орден „Георги Димитров”.

Директор: Марин Митов

Профили:

Хуманитарен профил
Български език и литература с интензивно изучаване на Английски език;
Български език и литература с интензивно изучаване на Немски език;
История с интензивно изучаване на Английски език;

Профил Изкуства
Музика с интензивно изучаване на Английски език;
Изобразително изкуство с интензивно изучаване на Английски език.

Прием след VІІІ клас
Хуманитарен профил

Езикова гимназия ”Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград

Езикова гимназия “Академик Людмил Стоянов” създава традиционни приятелски връзки с гимназията в гр. Базел, Швейцария след посещението на швейцарския посланик в България през 1988 г. От 2006 година започна ученически обмен и партньорство с колежа „Люсиен Сигала”, град Дюрас, Франция. Традиция за Езиковата гимназия са ежегодните фестивали на езиците, които носят много емоции за ученици, учители и гости. Учителите в гимназията са с висока степен на квалификация – двама, защитили образова-телната степен „доктор”, четирима с първи клас квалификция и над десет – с втори клас. Голяма част от преподавателите са с отличия и изяви като творци и участници в различни научни и културни инициативи на национално и международно ниво. Профил информационни технологии в училище дава възможност на учениците да придобият информационно-технологични умения, което ги прави конкурентно способни на своите връстници от Европа.

Езикова гимназия “Академик Людмил Стоянов” е създадена през учебната 1984-1985 година и има 13 паралелки с 325 ученици. Днес в нея се обучават над 800 ученици в 30 паралелки с профили: английски, немски, френски език и информационни технологии. На 22 май 1987 година Езикова гимназия получава име и патрон на бележития български поет символист, социален писател, преводач от 4 езика и ангажиран учен- академик Людмил Стоянов. Езикова гимназия “Академик Людмил Стоянов” създава традиционни приятелски връзки с гимназията в гр. Базел, Швейцария след посещението на швейцарския посланик в България през 1988 г. От 2006 година започна ученически обмен и партньорство с колежа „Люсиен Сигала”, град Дюрас, Франция.
Традиция за Езиковата гимназия са ежегодните фестивали на езиците, които носят много емоции за ученици, учители и гости. Учителите в гимназията са с висока степен на квалификация – двама, защитили образова-телната степен „доктор”, четирима с първи клас квалификция и над десет – с втори клас. Голяма част от преподавателите са с отличия и изяви като творци и участници в различни научни и културни инициативи на национално и международно ниво. Профил информационни технологии в училище дава възможност на учениците да придобият информационно-технологични умения, което ги прави конкурентно способни на своите връстници от Европа.

Директор: Тинка Попова

• Библиотека с над 3000 тома на български език и 4000 тома на чужди езици;
• Методическа библиотека по чуждоезиково обучение;
• Осем съвременно оборудвани компютърни кабинета с неограничен достъп до Интернет;
• Физкултурен салон;
• Видеонаблюдение;
• Медицински център;
• Обновена материална база.

Профил английски език, Профил френски език, Профил немски език

073/831281-Директор
073/831283-Канцелария
E-mail: eg_blg@abv.bg
2700 Благоевград, ул. „Марица” № 4,
тел./факс:++359 73831281

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАД.С.П.КОРОЛЬОВ”

Брой ученици – 880 ученици от V до ХІІ клас, разпределени в 33 паралелки.

Профили:
Непрофилирани паралелки – V, VІ, VІІ клас;
Профилирани паралелки – профил природоматематически – VІІІ-ХІІ клас:
– с интензивно изучаване на информатика, математика и английски език;
– с интензивно изучаване на математика, информатика и английски език;
– с интензивно изучаване на математика, информатика и немски език;
– с интензивно изучаване на биология, химия, английски език и информационни технологии.
През 1972 година по предложение на ОНС-Благоевград МНП разрешава прием чрез конкурсен изпит по математика на 3 паралелки 8 клас с разширено изучаване на математика към ПГ ”Кирил и Методий”. Така се поставя началото на бъдещата Математическа гимназия. 1973/1974 учебна година – отправна точка, от която колектив от 6 паралелки със 169 ученици, 11 преподаватели и директор Тодор Чимев (до 1989г.) поставят здрави основи, върху които се изграждат успехите на Математическа гимназия. На 7 ноември 1974 година с указ на Държавния съвет гимназията приема за свой патрон името на руския учен и конструктор основоположник на практическата космонавтика в света- Сергей Павлович Корольов. През учебната 1975/1976г. в гимназията се учат 365 ученици в 13 паралелки: 8 клас- 3 паралелки; 9 клас- 4; 10 клас- 3; 11 клас- 3. Гимназията се разширява с една паралелка профил физика през 1984/1985г.
През 1988г. се приемат 2 паралелки от 6 клас и се въвежда подготвителен клас с разширено изучаване на английски език.

Директор- Виктор Асийски(1989-1995)
През 1990г. са разкрити по една паралелка профили химия и биология. Гимназията се преобразува в природо-математическа с разширено изучаване на английски и немски език през 1992г. През същата година във всички профили се въвежда обучение по информатика. Директор Христо Иванов (1996-1998).

От 1998г. година е директор д-р Татяна Ядкова. През 1998г. в гимназията е създадена и се ползва с голям авторитет и доверие една от първите в региона структури на ученическото самоуправление – Ученически парламент. Парламентът се състои от 90 представители и се ръководи от Управителен съвет, в който членуват 5 ученици от 8 до 12 клас и Съвет на говорителите, състоящ се от 30 ученици. Ученическият парламент представлява и защитава правата и интересите на учениците от ПМГ пред Педагогическия съвет, РИО, МОН и работи за повишаване културното и образователно равнище на учениците. По инициатива на парламента и с подкрепата на ръководството ежегодно се провежда Ден на ученическото самоуправление-управлението на училището се поема от учениците. Всяка година по Коледа се организира традиционно шоу, с много настроение и смях учениците изпращат старата и посрещат новата година. В края на месец май в чест на абитуриентите се провежда шоу ”Антинагради”- запазена марка на училището.

Учителският колектив се състои от 62 учители с високи професионални качества, трима притежават първа и 13 втора квалификационна степен. В ПМГ”Акад. С. П. Корольов” се приемат ученици от цялата страна. Срокът на обучение е 5 години и протича на 3 етапа:
– Първи етап- 8 клас (изучаване на английски или немски език и въвеждане на профилирани дисциплини);
– Втори етап- 9-11 клас (фундаментална подготовка с изучаване на общообразователни дисциплини и засилване на профилиращото обучение);
– Трети етап- 12 клас (задълбочаване на профилиращото обучение).
Завършващите ученици получават диплома за завършено средно образование и удостоверение за компютърна грамотност с изучаваните теми и хорариум часове по информатика и информационни технологии.
Училището разполага с 8 компютърни кабинети, модерен физкултурен салон и библиотека с над 5000 тома.
Гимназията предлага и общежитие, което се намира в близост до нея.

Директор – д-р Татяна Георгиева Ядкова.
Благоевград , ул.”Марица”4
Email: mail@pmg-blg.com
Директор-тел. 073 831342
Секретар-тел. 073 831341