Благоевград е сред областите с най-добро социално-икономическо състояние в страната

В добро социално-икономическо положение са Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград, сочи регионален анализ на Института за пазарна икономика

Само областите София, София-град, Враца и Русе са в относително добро състояние, като липсват ясно изразени негативни тенденции на развитие, показва регионален анализ на Института за пазарна икономика.

Най-много са потенциалните емигранти сред населението на област Монтана – над 40% от населението на областта. Веднага след това се нарежда София (столица) с 34%. Удовлетворени от местоживеенето си са хората в област Враца (едва 4% биха живели другаде), Ямбол (5,6%) и Плевен (7,2%).

До 2008 г. всички области отбелязват растеж, но богатите растат по-бързо от по-бедните, т.е. увеличава се разликата между тях и се оформя група от области, която значително изпреварва останалите. Това разделение се задълбочава, както през периода на подем, така и в периода на криза.

Демографските процеси имат изключително силно влияние, в повечето случаи негативно, върху икономическото развитие на областите.

Много добро социално-икономическо състояние: София (столица)

Областта, включваща столичния град, е изолирана самостоятелно в клъстер и е водеща в социално-икономическо отношение. София (столица) очаквано е най-богатата област със стандарт на живот в пъти по-висок от другите области на страната. Тя привлича хора от други части на България с високите доходи и относително стабилния си пазар на труда. Като изключим това София далеч не е най-доброто място за живеене. По много от социалните показатели като нива на престъпност и корупция, вредни емисии и др. тя се нарежда в дъното на тези класации. Немалка част от живеещите в столицата, според полевото изследване, биха предпочели да живеят другаде.

Столицата дава сериозни възможности за бизнес както от гледна точка на мащаба на пазара, така и заради квалификацията на работната сила и концентрацията на население в трудоспособна възраст. Въпреки това по отношение на бизнес средата София не просто изостава спрямо останалите области, а е на опашката заедно с област Перник. Местните данъци и такси са значителни, оценките за работата на администрацията са ниски, а възприятията за корупция на бизнеса са високи.

Силни негативни тенденции, все още добро социално-икономическо състояние: Габрово

Габрово е другата област, която е отделена в самостоятелен клъстер. Налице са някои контрасти, характеризиращи социално-икономическото ? състояние и развитие.

Областта получава няколко много добри оценки – за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Ставките на включените в изследването местни данъци и такси са относително ниски, възприятието за корупция на бизнеса е на ниски нива, а работата на администрацията се възприема като сравнително успешна. Осигуреността с болнични заведения е на високо ниво, а делът на здравноосигурените е значителен. Областта има най-голям брой изградени пречиствателни станции за отпадни води, висок е и делът на населението в селища с обществена канализация.

Областта е сред водещите икономики в страната (веднага след София (столица) и Варна), но темповете ? на развитие през последните години са най-негативните за цялата страна. Безработица в областта се увеличава с по-високи темпове от тези за страната, а заетостта – с по-ниски. В областта тенденцията е броят на предприятията на 1000 души да намалява, докато за страната е обратното. Област Габрово се характеризира с една от най-неблагоприятните демографски ситуации и продължава да се влошава с едни от най-бързите темпове за страната. Подобна е картината и за образованието. Относителният дял на населението на възраст между 25 и 64 години с висше образование намалява с 3,6 процентни пункта, докато за страната тенденцията е обратната – на леко нарастване.

Към края на 2011 г. общинските администрации на област Габрово успяват да отбележат най-добра степен на усвояване на европейските средства по оперативните програми.

Контрасти в социално – икономическото развитие: Стара Загора, Търговище

Този клъстер се отличава с едни от най-добрите условия за развитие на бизнес. Характерни тук са и контрастите в развитието – по дадени показатели клъстерът е сред водещите в страната, а по други – на едно от последните места.

Клъстерът е с едни от най-динамично развиващите се икономики с намаляваща безработица за двете области – Стара Загора и Търговище, която спада съответно един път и половина и почти девет пъти по-интензивно в сравнение със страната. Доходът на лице от домакинството за област Стара Загора расте близо шест пъти по-бързо от нарастването за страната.

От друга страна тенденциите в развитието на околната среда са едни от най-негативните. Същото се отнася и за развитието на социалната среда – двете области са сред последните в страната. Развитието на инфраструктурата също е в негативна посока. Събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за област Стара Загора нарастват, докато за страната тенденцията е в противоположна посока.

При инфраструктурата в област Стара Загора се наблюдава ръст в загубите при транспорта на вода в общественото водоснабдяване и напоителните системи, което е в противоречие с процеса на намаление, протичащ в страната. Равнището на бедност се увеличава средногодишно и в двете области, докато за страната то остава на относително постоянно ниво.

                                                                                                                                                                         Графика: ИПИ

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: